Doel en gebruik

 1. De EMDR-applicatie is ontwikkeld ten behoeve van de ondersteuning van gespecialiseerde EMDR-therapeuten. De EMDR-applicatie kan helpen de effectiviteit van de therapie te vergroten. Het gebruik van de EMDR-applicatie is geen garantie voor een effectieve therapie noch een vervanging daarvan.
 2. De EMDR-applicatie wordt ondersteund op uw computer (laptop en desktop).
 3. Iedere afzonderlijke behandelaar die gebruikt maakt van de EMDR-applicatie ontvangt een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn persoonlijk en vertrouwelijk.
 4. Het is niet toegestaan de EMDR-applicatie in de Verenigde Staten van Amerika en Canada te gebruiken. Het is niet toegestaan de EMDR-applicatie te gebruiken ten behoeve van behandeling van personen die in de Verenigde Staten van Amerika en Canada zijn.

Vergoeding

 1. Voor het gebruik van de EMDR-applicatie is per behandelaar een vergoeding verschuldigd. Afhankelijk van de gesloten overeenkomst is de vergoeding een bedrag per periode (bijvoorbeeld: maand, kwartaal, jaar, etc.).
 2. Als EMDRlab het vermoeden heeft dat door meerdere behandelaars gebruik wordt gemaakt van dezelfde gebruikersnaam, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of één of meerdere aanvullende vergoedingen in rekening brengen.
 3. Alle bedragen gehanteerd door EMDRlab zijn in Euro en exclusief BTW.
 4. EMDRlab heeft het recht eenmaal per jaar de verschuldigde bedragen te indexeren conform de CPI (2015=100).
 5. Alle bedragen zijn verschuldigd binnen 15 dagen na de factuurdatum. Deze bedragen zullen door middel van (i) overboeking, (ii) een automatische incasso van de bankrekening van de klant of (iii) inning via creditcard worden betaald. Na ingebrekestelling, dan wel bij een tweede onmogelijkheid dezelfde schuld te incasseren is de klant in verzuim.
 6. Als de klant in verzuim is, heeft EMDRlab het recht om zonder verdere aankondiging de toegang tot de EMDR-applicatie op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Aansprakelijkheid

 1. EMDRlab is alleen aansprakelijk jegens de klant voor directe en materiële schade als gevolg van het gebruik van de EMDR-applicatie, en dus niet voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, gederfde omzet en winst, noch voor schade als gevolg van opschorting van verplichtingen of rechtmatige ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
 2. De aansprakelijkheid van EMDRlab jegens de klant voor directe en materiële schade, op welke grond dan ook, is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de klant over de maand voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan EMDRlab was verschuldigd.
 3. Het recht op schadevergoeding vervalt als de klant de schade niet binnen twee maanden nadat de vordering is ontstaan schriftelijk bij EMDRlab heeft gemeld.
 4. EMDRlab is niet aansprakelijk voor enige schade (inclusief directe en materiële schade) geleden door gebruik in de Verenigde Staten van Amerika en Canada of ten behoeve van personen die daar zijn.

Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de EMDR-applicatie zijn het exclusieve recht van EMDRlab. Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt mede verstaan: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder in ieder geval auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkenrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 2. De klant krijgt een niet-exclusieve licentie tot het gebruik van de EMDR-applicatie tijdens de contractduur.
 3. De gebruiksrechten van de klant zijn niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.
 4. De klant zal geen wijzigingen aanbrengen in de EMDR-applicatie en zal geen kopie maken van de bronbestanden.

Privacy

 1. De vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van de klant en zijn patiënten is belangrijk voor EMDRlab.
 2. Daarom heeft, krijgt en wil EMDRlab geen toegang tot enige data, van welke soort dan ook, die herleidbaar is tot enige natuurlijke persoon anders dan die strikt noodzakelijk is voor de technische en juridische uitvoering van deze overeenkomst en het functioneren van de EMDR-applicatie (zoals: voornaam, achternaam, e-mailadres, naam werkgever/onderneming). EMDRlab verzamelt, verwerkt en slaat anders dan voornoemd geen persoonsgegevens op. De klant gaat hiermee akkoord.
 3. EMDRlab heeft geen toegang tot de data die wordt genereert en uitgewisseld tijdens het gebruik van de EMDR-applicatie.
 4. De klant garandeert de persoonsgegevens van zijn klanten/patiënten op de juiste wijze te gebruiken, te verzamelen en te verwerken.

Onderhoud en wijziging

 1. EMDRlab zal zich inspannen de EMDR-applicatie zoveel als redelijk mogelijk beschikbaar te houden.
 2. EMDRlab kan de EMDR-applicatie en onderdelen en functies daarvan toevoegen, verwijderen, onderhouden en wijzigen. Aanpassing kan tot gevolg hebben dat de EMDR-applicatie tijdelijk buiten gebruik is.
 3. EMDRlab streeft ernaar deze periodes aan te kondigen en zo kort mogelijk te houden.

Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Deze overeenkomst is voor onbepaalde tijd.
 2. Deze overeenkomst kan worden opgezegd met inachtneming van een termijn van één maand.

Rechtsmacht en bevoegde rechter

 1. De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. De bevoegde rechter is de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.